MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALUTATII

MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALUTATII

Procedurile sunt proprietatea universitatii.

Model procedura operaţionala

PROCEDURI OPERATIONALE

PS-01 Controlul documentelor
PS-02 Controlul înregistrarilor
PS-03 Audit intern
PS-04 Controlul produsului/serviciului neconform
PS-05 Actiuni corrective
PS-06 Actiuni preventive
PO-01 Analiza efectuata de management
PO-02 Competenta, conştientizare, instruire
PO-03 Managementul resurselor umane
PO-04 Mentenanţa echipamentelor
PO-05 Achiziţii
PO-06 Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare
PO-07 Comunicarea interna
PO-08 Evaluarea satisfacţiei clientului si tratarea reclamaţiilor
PO-09 Semnarea şi înregistrare contractelor de muncă Cumul de funcţii pentru activitatea de cercetare
PO-10 Recrutarea Personalului didactic şi nedidactic auxiliar
PO-11 Angajarea Personalului didactic şi nedidactic auxiliar
PO-12 Angajarea Personalului didactic
PO-13 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic
PO-14 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar
PO-15 Întocmirea statelor de plată
PO-16 Încetarea contractului de muncă
PO-17 Sancţionare personalului didactic şi nedidactic auxiliar
PO-18 Autoevaluarea activitatii didactice si cercetare
PO-19 Desfăşurarea activităţii în Centrul de Informatizare şi Comunicaţii
PO-20 Desfăşurarea activităţii Biroul de comunicare şi Relaţii Publice
PO-21 Descrierea activităţii de achiziţie a publicaţiilor
PO-22 Descrierea activităţii. de evidenta şi catalogare a cărţilor
PO-23 Descrierea activităţii de evidenta şi catalogare a revistelor
PO-24 Descrierea activităţii de schimb interbibliotecară
PO-25 Descrierea activităţii de eliberare a legitimaţiei de bibliotecă
PO-26 Descrierea activităţii de împrumut carte şi acces sala
PO-27 Descrierea activităţii de gestionare a bibliot. filiale
PO-28 Descrierea activităţii de împrumut interbibliotecară
PO-29 Descrierea activităţii de întocmire şi actualizare a registrului de risc
PO-30 Finalizarea studiilor de licenţa
PO-31 Finalizarea studiilor de masterat
PO-32 Activitatea de funcţionare a DIDFR
PO-33 Descrierea activităţii de funcţionare - ERASMUS+
PO-34 Deplasarea cadrelor didactice în străinătate
PO-35 Deplasarea doctoranzilor în străinătate
PO-36 Preluarea dosarelor de admitere ale studenţilor străini
PO-37 Descrierea condiţiilor şi a modului de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa/Profesor Honoris Causa
PO-38 Descrierea activităţii de analiza a managementului Staţiunii Didactice şi Experimentale (SDE)
PO-39 Acordarea burselor
PO-40 Exmatricularea studenţilor romani la propunerea facultăţilor
PO-41 Întreruperea studiilor
PO-42 Reînmatriculare studenţi romani
PO-43 Reluarea studiilor
PO-44 Activitatea profesionalA a studenţilor
PO-45 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă
PO-46 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat
PO-47 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii postuniversitare de doctorat
PO-48 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
PO-49 Descrierea activităţii a DPPD
PO-50 Mentinerea calitatii de titular in invatamant in anul universitar 2012-2013
PO-51 Acodradrea gradaţiei de merit si a sporului de performanta academica
PO-52 Majorare salar încadrare 10%
PO-53 Promovarea ofertei educationale si recrutare absolventi liceu
PO-54 Codul de etică şi deontologie
PO-55 Imbunătăţirea calităţii activitatii didactice în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi
PO-56 Evaluare personal didactic auxiliar si nedidactic
PO-57 Postarea informatiilor pe site-ul universitatii
PO-58 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
PO-59 Informarea cadrelor didactice privind norma didactica
PO-60 Evaluare colegială
PO-61 Evaluare directorului de departament
PO-62 Audit intern al programelor de studii
PO-63 Procedura pentru alocare subdomeniu usamvcluj.ro
PO-64 Procedura alocare adresa de email
PO-65 Procedura predare-primire soft 
PO-66 Procedura predare-primire computer-server 
PO-67 Procedura pentru alocare ip public 
PO-68 Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
PO-69 Elaborarea proiectului de buget venituri si cheltuieli
PO-70 Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu
PO-71 Inregistrarea, acordarea si justificarea avansurilor in numerar lei
PO-72 Efectuarea inventarierii patrimoniului
PO-73 Intocmirea, aprobarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale
PO-74 Decontarea cheltuielilor de delegare in alta localitate in interesul serviciului
PO-75 Eliberearea din magazie a materialelor pentru consum
PO-76 Transmiterea fara plata a bunurilor aflate in stare de functionare
PO-77 Valorificarea activelor fixe si a bunurilor de natura obiectelor de inventar
PO-78 Casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar
PO-79 Evidenta obiectelor de inventar la locurile de utilizare si/sau pastrare
PO-80 Operatiunile de casa
PO-81 Evidenta bunurilor primite prin donatie
PO-82 Pastrarea si arhivarea documentelor contabile
PO-83 Monitorizarea planului de invatamant ID
PO-84 Actualizarea periodica a materialelor de studiu ID
PO-85 Monitorizarea sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala ID
PO-86 Evaluarea performantelor coordonatorilor de discipline, cadrelor didactice evaluatoare si a tutorilor
PO-87 Perfectionarea personalului didactic si administrativ ID
PO-88 Managementul parteneriatelor
PO-89 Desfășurarea activității în cadrul Oficiului juridic
PO-90 Achizitia directa de produse/servicii/lucrari
PO-91 Descrierea activităţii de asigurare a intervenţiilor, întreţinerea şi repararea patrimoniului
PO-92 Descrierea activităţii de efectuare a curățeniei și dezinfecției în spațiile de învățământ
PO-93 Descrierea activităţii de întreţinerea parcului din universitate
PO-94 Programul de asigurare si imbunatatire a activitatii de audit
PO-95 Desfasurarea misiunii de audit. Interventia la fata locului
PO-96 Elaborarea proiectului planului anual
PO-97 Pregatirea misiunii de audit intern
PO-98 Raportarea rezultatelor misiunii de audit
PO-99 Urmarirea recomandarii misiunii de audit
PO-100 Elaborarea proiectului planului strategic
PO-101 Organizarea controlului financiar preventiv propriu (SDE)
PO-102 Organizarea și desfășurarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii SDE
PO-103 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii Cojocna
PO-104 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii de Cercetări Horticole Cluj-Napoca
PO-105 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii Jucu
PO-106 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii Hoia
PO-107 Organizarea controlului intern în domeniul financiar-contabil al SDE
PO-108 Întocmirea, aprobarea şi înregistrarea planului anual de control în domeniul financiar-contabil
PO-109 Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale (SDE)
PO-110 Organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor SDE
PO-111 Angajarea cheltuielilor SDE
PO-112 Plata cheltuielilor SDE
PO-113 Lichidarea cheltuielilor SDE
PO-114 Ordonanţarea cheltuielilor SDE
PO-115 Înserierea şi numerotarea formularelor financiar contabile ale SDE
PO-116 Organizarea și desfășurarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii SDE

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)