RAPORT DE AUTOEVALUARE INSTITUȚIONALĂ 2014

 


RAPORT  (pdf)
RAPORT (docx)

INSTITUTIONAL ASSESSMENT REPORT  (pdf)
INSTITUTIONAL ASSESSMENT REPORT (docx)

ANEXE la fișa vizitei:
Anexa 1 USAMV Cluj-Napoca
Anexa 2 USAMV Cluj-Napoca
Anexa 3 USAMV Cluj-Napoca
Anexa 4 USAMV Cluj-Napoca
Anexa 4.1. Lucrari ISI 2 ani
Anexa 4.2. Lucrari BDI 2 ani
Anexa 4.3. Carti si manuale
Anexa 4.4. Participari la conferinte internationale
Anexa 4.5. Premii acordate
Anexa 4.6. Brevete de invenții
Anexa 4.7. Teze de doctorat si diseratie
Anexa 4.8. Tehnologii dezvoltate
Anexa 4.9. Workshop

ANEXE Partea I:
Anexa I.01     Documente infiintare universitate
Anexa I.02     Carta Universităţii
Anexa I.03     Programe de licenta si master la USAMVCN capacitate de scolarizare 2019
Anexa I.04     Plan strategic 2016-2020
Anexa I.05     Planul operaţional 2018
Anexa I.06     Plan operaţional 2018 Facultatea de Agricultură
Anexa I.07     Plan operațional 2018 Facultatea de Horticultură
Anexa I.08     Plan operațional 2018 Facultatea Zootehnie și Biotehnologii
Anexa I.09     Plan operațional 2018 Facultatea Medicină Veterinară
Anexa I.10     Plan operațional 2018 Facultatea de Stiinţa şi Tehnologia Alimentelor
Anexa I.11     Colaborarea cu mediul de socio-economic implicat în activităţile universităţii
Anexa I.12     Prezentare generală IOSUD Cluj-Napoca
Anexa I.13     Lista programelor de studii licenta si master inregistrate in RNCIS
Anexa I.14     PO-117 Initierea aprobarea monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii
Anexa I.15     Software pentru verificarea similitudinilor lucrărilor de licenta-disertatie-doctorat
Anexa I.16     Raportul anual al Comisiei de etica 2018
Anexa I.17     Codul de etică și deontologie
Anexa I.18     Structuri de conducere 2018
Anexa I.19     Membrii Senatului 2018
Anexa I.20     Ordin numire Rector Prof. Dr. Cornel Cătoi
Anexa I.21     Președinte interimar Senatul universității
Anexa I.22     Comitet director SDE
Anexa I.23     Prezentare software INTRANET
Anexa I.24     DPPD Certificat și foaie matricolă
Anexa I.25     Activitate DPPD în perioada 2015-2018
Anexa I.26     Certificat ISO 9001:2015
Anexa I.27     Avize CD și CCS
Anexa I.28     Fișa individuală a postului didactic
Anexa I.29     Declarație cadru didactic asociat
Anexa I.30     Centrul de învățare
Anexa I.31     Nota internă 1843 26.02.2013
Anexa I.32     Listă spații clădiri
Anexa I.33     Listă spații facultăți
Anexa I.34     Terenuri USAMV Cluj-Napoca
Anexa I.35     Lista investiții mijloace fixe
Anexa I.36     Baza sportivă
Anexa I.37     Grădina Agrobotanică
Anexa I.38     Serviciul sisteme de comunicații digitale
Anexa I.39     Biblioteca Enciclopedii și cărți on-line
Anexa I.40     Biblioteca Fond de carte 2014-2018
Anexa I.41     Activitatea Bibliotecii 2018
Anexa I.42     Biblioteca Cărți cu Autori din USAMV Cluj-Napoca 2014-2018
Anexa I.43     AcademicPres Apariții
Anexa I.44     Lista personal Direcția financiar contabilă
Anexa I.45     Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice Cheltuieli la data de 31.12.2018
Anexa I.46     Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Venituri la data de 31.12.2018
Anexa I.47     Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2018
Anexa I.48     Bilanţ la data de 31.12.2018
Anexa I.49     Dinamica evoluţiei numărului de studenţi fizici la licenţă, masterat și doctorat în perioada 2013-2018
Anexa I.50     Ghidul studentului 2018-2019
Anexa I.51     Diploma de licenta si supliment la diploma
Anexa I.52     Fișa de evaluare a CD de către studenți
Anexa I.53     PO-55 Imbunătățirea calității activității didactice în urma evaluării cadrelor didactice de către studenți
Anexa I.54     Certificat de acreditare CCOC
Anexa I.55     Facilități pentru studenți
Anexa I.56     PO-120 Procedura operațională pentru desfășurarea activităților în cadrul Comisiei pentru relația cu absolvenții
Anexa I.57     Certificat Sericicultură
Anexa I.58     Medalie Geneva
Anexa I.59     Strategia cercetării 2017-2020
Anexa I.60     Unități de cercetare
Anexa I.61     Scimago Institutions Rankings
Anexa I.62     Acorduri internaționale
Anexa I.63     Acorduri Erasmus 2018
Anexa I.64     Lista acordurilor Non Erasmus 2018
Anexa I.65     Biroul Francofoniei
Anexa I.66     Organigrama DAC- 20.03.2018
Anexa I.67     Fișa de autoevaluare A 2013
Anexa I.68     Fișa autoevaluare B 2013
Anexa I.69     PO-18 Autoevaluarea activității didactice și de cercetare
Anexa I.70     Fișa de Evaluare colegială
Anexa I.71     Fișa de evaluare a cadrului didactic de către directorul de departament
Anexa I.72     PO-58 Evaluarea activității didactice de către studenți 2018
Anexa I.73     PO-56 Evaluarea periodică a personalului didactic auxiliar și nedidactic
Anexa I.74     Chestionarul de evaluare a satisfacţiei cadrelor didactice față de activitatea serviciilor instituționale

Regulamente:
RU.01     Regulament de organizare și funcționare a USAMV Cluj-Napoca
RU.02     Organigrama
RU.03     Regulament de ordine interioară
RU.04     Regulament de organizare și funcționare a Senatului USAMVCN
RU.05     Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul USAMVCN
RU.06     Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administraţie
RU.07     Regulamentul Consiliului didactic
RU.08     Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Dezvoltării și Inovării din USAMV Cluj-Napoca
RU.09     Regulamentul Consiliului cu activități sociale și studențești
RU.10     Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ
RU.11     Regulamentul de organizare și funcșionare a Direcţiei General Administrative (DGA)
RU.12     Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției economice
RU.13     Regulamentul Secretariatelor universităţii
RU.14     Regulamentul Departamentului de Asigurarea Calitatii
RU.15     Regulament de organizare si functionare al Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul USAMVCN
RU.16     Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Învățământ la distanță și Frecvență redusă
RU.17     Regulamentul centrului pentru organizarea practicii studențești
RU.18     Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic al USAMVCN
RU.19     Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră
RU.20     Regulamentul Biroului de Imagine și Relații Publice
RU.21     Organizarea și Funcționarea al Biroului de relații internaționale și Biroului pentru programe comunitare din USAMVCN
RU.22     Regulament de organizare și funcționare a Biroului de management al proiectelor
RU.23     Regulament de organizare și funcționare a compartimentului Audit public intern
RU.24     Regulament de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat la USAMVCN
RU.25     Regulament de organizare și funcționare a Școlii postdoctorale
RU.26     Regulamentul Comisiei de etică universitară
RU.27     Regulamentul Comisiei pentru patrimoniu
RU.28     Regulamentul comisiei pentru relatii cu absolventii
RU.29     Regulamentul Centrului de consultanţă
RU.30     Regulament de organizare si functionare al Centrului de Informatizare
RU.31     Regulamentul de organizare si functionare a Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca
RU.32     Regulament de organizare și funcționare a Editurii AcademicPres Cluj-Napoca
RU.33     Regulament de functionare al clubului studentesc Agronomia
RU.34     Regulament privind organizarea si functionarea caminelor studentesti
RU.35     Regulament privind organizarea si functionarea restaurantului studentesc
RU.36     Regulament de organizare si functionare a Statiunii Didactice si Experimentale USAMV Cluj-Napoca
RU.37     Regulament privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare
RU.38     Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa și Profesor Honoris Causa al USAMVCN
RU.39     Regulament pentru acordarea titlului de Senator de Onoare al USAMVCN
RU.40     Regulament privind activitatea profesionala a studentilor
RU.41     Metodologie pentru finalizarea studiilor universitare de licenta si master
RU.42     Regulament privind inițierea, aprobarea, implementarea și evaluarea periodică a programelor de studii
RU.43     Regulament privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii USAMV Cluj-Napoca
RU.44     Regulamentul privind stabilirea taxelor
RU.45     Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2018-2019
RU.46     Regulament privind înființarea Spin off-urilor în cadrul USAMVCN
RU.47     Regulament de organizare si functionare a arhivei USAMV Cluj-Napoca
RU.48     Regulament privind sustinerea tezelor de abilitare si cooptarea conducatorilor de doctorat
RU.49     Regulament privind organizarea si responsabilitatile Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii USAMV Cluj-Napoca
RU.50     Regulament privind inițierea, organizarea și desfășurarea programelor de studii postuniversitare, de formare și dezvoltare profesională continuă
RU.51     Regulament de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial SCIM
RU.52     Regulament metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica, pentru invatamantul superior
RU.53     Regulamentul Consiliului Studentilor din USAMVCN
RU.54     Regulament privind inregistrarea si circulatia documentelor in USAMV Cluj-Napoca
RU.55     Regulament cu privire la activitatea de consiliere academica si tutoriat in USAMVCN
RU.56     Regulament de organizare si functionare al Institutului Stiintele Vietii Regele Mihai I al Romaniei
RU.57     Regulament de organizare si functionare a Institutului de Cercetari Horticole Avansate a Transilvaniei de la USAMVCN
RU.58     Acordarea de credite transferabile ECTS participantilor la evenimente academice organizate de USAMVCN
RU.59     Regulament de organizare si functionare al Societii Antreprenoriale Studentesti SAS
RU.60     Regulament privind intocmirea statelor de functii pentru anul universitar 2018-2019
RU.61     Regulamentul Comisiei de audit intern
RU.62     Regulament de organizare si functionare a CTT Biotech in cadrul USAMVCN
RU.63     Regulament de organizare si functionare a CTT Compat in cadrul USAMVCN
RU.64     Metodologie de desfasurare a concursului pentru functia de Director CSUD de la IOSUD-USAMVCN

ANEXE Partea a II-a:
Anexa II.01   Programe de licenta si master la USAMVCN capacitate de scolarizare
Anexa II.02   Personal USAMVCN
Anexa II.03   Certificat EAEVE
Anexa II.04   Codul de etica si deontologie universitara
Anexa II.05   Raportul Comisiei de etica dec 2017 – dec 2018
Anexa II.06   Raport asupra sistemului de control intern managerial 31.12.2018
Anexa II.07   FDI CNFIS 2018 0551
Anexa II.08   Raport intermediar de analiza privind perceptia studentilor asupra cursului de Etica si integritate academica
Anexa II.09   Calificarile cadrelor didactice care predau cursul de Etica și integritate academica
Anexa II.10   Plan anual audit intern 2018
Anexa II.11   Raport anual audit 2018
Anexa II.12   Carta audit intern
Anexa II.13   Raport CEAC 2017-2018
Anexa II.14   Raport DAC 2018
Anexa II.15   Raport de audit academic an univ. 2017-2018
Anexa II.16   PO-18 Autoevaluarea activitatii didactice si de cercetare
Anexa II.17   Personal USAMV Cluj-Napoca Administratie
Anexa II.18   Intranet -dezbatere publica -documente didactic -documente calitate -cercetare
Anexa II.19   Calendar rapoarte de activitate dep fac univ 2018
Anexa II.20   PO-121 Procedura operaţională pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul Consiliului Consultativ din USAMVCN
Anexa II.21   Resurse umane plan instruire 2017
Anexa II.22   PO-56 Evaluarea periodica a personalului didactic auxiliar si nedidactic
Anexa II.23   Proiect – Modernizarea infrastructurii educationale HOIA pentru desfasurarea activitatilor didactice si practice destinate invatamantului agricol
Anexa II.24   Planul anual al achizitiilor publice 2019 USAMVCN și Planual anual de investiții 2018 USAMVCN
Anexa II.25   Chestionar de evaluare a satisfactiei cadrelor didactice fata de activitatea serviciilor institutionale de management si administratie – Rezultate 2017
Anexa II.26   Situatia Burselor in USAMV Cluj-Napoca
Anexa II.27   Fonduri din buget alocate studentilor pentru activitati
Anexa II.28   Program servicii studenți
Anexa II.29   Rezultate: Chestionar de satisfacție față de serviciile administrative
Anexa II.30   Pliant Admitere 2019 USAMVCN
Anexa II.31   Raport activitate birou imagine si relatii publice
Anexa II.32   PO-36 Preluarea dosarelor de admitere ale studentilor straini
Anexa II.33   PO-118 Elaborarea planurilor de invatamant
Anexa II.34   PO-44 Activitatea profesionala a studentilor
Anexa II.35   Competente transversale cursuri optionale si facultative
Anexa II.36   PO-117 Initierea aprobarea monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii
Anexa II.37   PO-62 Recunoasterea de catre Scoala doctorala a unor module si stagii din cadrul programului de master
Anexa II.38   PO-120 Desfasurarea activitatilor in cadrul Comisiei pentru relatia cu absolventii din USAMV Cluj-Napoca
Anexa II.39   Situatie privind absolventii de licenta care s-au inscris la master
Anexa II.40   Rezultate: Chestionar de satisfacție față de dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate
Anexa II.41   Centrul de învățare
Anexa II.42   Lista lucrari stiintifice 2014-2018
Anexa II.43   Proiecte din fonduri structurale
Anexa II.44   Proiecte interne USAMVCN
Anexa II.45   Proiecte de cercetare 2014-2018
Anexa II.46   Lista lucrari stiintifice ISI 2014-2018
Anexa II.47   Transfer tehnologic 2014-2018
Anexa II.48   Clarivate Analytics
Anexa II.49   Brevete 2014-2018
Anexa II.50   Investiții și Reparații curente ale spațiilor de învățământ 2018
Anexa II.51   Proiect aprobat Vertrag Teil 1 KA2 SP 235-03-15-1
Anexa II.52   Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii – Studiu de caz
Anexa II.53   HCA 29 mai 2018
Anexa II.54   PO-118 Elaborarea planurilor de învățământ
Anexa II.55   Consiliul Consultativ
Anexa II.56   PO-60 Evaluarea colegială
Anexa II.57   Chestionar de evaluare a activitatii didactice de catre studenti
Anexa II.58   Situatia cazărilor 2014-2018
Anexa II.59   Raport CEAC 2017-2018
Anexa II.60   USAMV Cluj IEP final report
Anexa II.61   Situatie programe de studiu licență cu acte normative
Anexa II.62   Programul de audit in domeniul calitatii DAC 2018-2019