Evaluare Institutionala 2024

ANEXE Partea I:

 

Anexa I.01     Documente infiintare universitate
Anexa I.02     Carta Universităţii
Anexa I.03     Programe de licenta si master la USAMVCN capacitate de scolarizare 2024
Anexa I.04     Plan strategic 2020-2024
Anexa I.05     Planul operaţional 2023
Anexa I.06     Plan operaţional 2024 Facultatea de Agricultură
Anexa I.07.a    Plan operational 2023 Facultatea de Horticultuta si Afaceri in Dezvoltare Rurala
Anexa I.07.b    Plan operational 2024 Facultatea de Silvicultura si Cadastru
Anexa I.08     Plan operațional 2023 Facultatea Zootehnie și Biotehnologii
Anexa I.09     Plan operațional 2024 Facultatea Medicină Veterinară
Anexa I.10     Plan operațional 2024 Facultatea de Stiinţa şi Tehnologia Alimentelor
Anexa I.11     Colaborarea cu mediul de socio-economic implicat în activităţile universităţii
Anexa I.12     Prezentare generală IOSUD Cluj-Napoca
Anexa I.13     Lista programelor de studii licenta si master inregistrate in RNCIS
Anexa I.14     PO-117 Initierea aprobarea monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii
Anexa I.15     Software pentru verificarea similitudinilor lucrărilor de licenta-disertatie-doctorat
Anexa I.16     Raportul anual al Comisiei de etica 2023
Anexa I.17     Codul de etică și deontologie
Anexa I.18     Structuri de conducere 2024
Anexa I.19     Membrii Senatului 2024
Anexa I.20     Ordin numire Rector Prof. Dr. Cornel Cătoi
Anexa I.21     Președinte Senat 2024
Anexa I.22     Comitet director SDE
Anexa I.23     Prezentare software INTRANET
Anexa I.24     DPPD Certificat și foaie matricolă
Anexa I.25     Activitate DPPD în perioada 2019-2023
Anexa I.26     Certificat ISO 9001:2015
Anexa I.27     Avize CD și CCS
Anexa I.28     Fișa individuală a postului didactic
Anexa I.29     Declarație cadru didactic asociat
Anexa I.30     Centrul de învățare
Anexa I.31     Nota internă 2022
Anexa I.32     Listă spații clădiri
Anexa I.33     Listă spații facultăți
Anexa I.34     Terenuri USAMV Cluj-Napoca
Anexa I.35     Lista investiții mijloace fixe
Anexa I.36     Baza sportivă
Anexa I.37     Grădina Agrobotanică
Anexa I.38     Serviciul sisteme de comunicații digitale
Anexa I.39     Biblioteca Enciclopedii și cărți on-line
Anexa I.40     Biblioteca Fond de carte 2019-2024
Anexa I.41     Activitatea Bibliotecii 2023
Anexa I.42     Biblioteca Cărți cu Autori din USAMV Cluj-Napoca 2019-2024
Anexa I.43     AcademicPres Apariții
Anexa I.44     Lista personal Direcția financiar contabilă
Anexa I.45     Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice Cheltuieli la data de 31.12.2023
Anexa I.46     Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Venituri la data de 31.12.2023
Anexa I.47     Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2023
Anexa I.48     Bilanţ la data de 31.12.2023
Anexa I.49     Dinamica evoluţiei numărului de studenţi fizici la licenţă, masterat și doctorat în perioada 2013-2018
Anexa I.50     Ghidul studentului 2023
Anexa I.51     Diploma de licenta si supliment la diploma
Anexa I.52     Fișa de evaluare a CD de către studenți
Anexa I.53     PO-55 Imbunătățirea calității activității didactice în urma evaluării cadrelor didactice de către studenți
Anexa I.54     Certificat de acreditare CCOC
Anexa I.55     Facilități pentru studenți
Anexa I.56     PO-120 Procedura operațională pentru desfășurarea activităților în cadrul Comisiei pentru relația cu absolvenții
Anexa I.57     Premii nationale 2022
Anexa I.58     Premii nationale 2023
Anexa I.59     Strategia cercetarii 2024-2029
Anexa I.60     Unități de cercetare
Anexa I.61      Raport Metaranking 2023
Anexa I.62     Acorduri internaționale
Anexa I.63     Acorduri Erasmus 2023
Anexa I.64     Lista acordurilor Non Erasmus 2023
Anexa I.65     Biroul Francofoniei
Anexa I.66     Organigrama DAC 2024
Anexa I.67     Fișa de autoevaluare A 2022
Anexa I.68     Fișa autoevaluare B 2022
Anexa I.69     PO-18 Autoevaluarea activității didactice și de cercetare
Anexa I.70     Fișa de Evaluare colegială
Anexa I.71     Fișa de evaluare a cadrului didactic de către directorul de departament
Anexa I.72     PO-58 Evaluarea activității didactice de către studenți 2024
Anexa I.73     PO-56 Evaluarea periodică a personalului didactic auxiliar și nedidactic
Anexa I.74     Chestionarul de evaluare a satisfacţiei cadrelor didactice față de activitatea serviciilor instituționale
Anexa I.75    Biroul Francofon

 

Regulamente:

 

RU 01     Regulament de organizare și funcționare a USAMV Cluj-Napoca
RU 02     Organigrama
RU 03     Regulament de ordine interioară
RU 04     Regulament de organizare și funcționare a Senatului USAMVCN
RU 05     Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul USAMVCN
RU 06     Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administraţie
RU 07     Regulamentul Consiliului didactic
RU 08     Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Dezvoltării și Inovării din USAMV Cluj-Napoca
RU 09     Regulamentul Consiliului cu activități sociale și studențești
RU 10     Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ
RU 11     Regulamentul de organizare și funcșionare a Direcţiei General Administrative (DGA)
RU 12     Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției economice
RU 13     Regulamentul Secretariatelor universităţii
RU 14     Regulamentul Departamentului de Asigurarea Calitatii
RU 15     Regulament de organizare si functionare al Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul USAMVCN
RU 16     Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Învățământ la distanță și Frecvență redusă
RU 17     Regulamentul centrului pentru organizarea practicii studențești
RU 18     Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic al USAMVCN
RU 19     Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră
RU 20     Regulamentul Biroului de Imagine și Relații Publice
RU 21     Organizarea și Funcționarea al Biroului de relații internaționale și Biroului pentru programe comunitare din USAMVCN
RU 22     Regulament de organizare și funcționare a Biroului de management al proiectelor
RU 23     Regulament de organizare și funcționare a compartimentului Audit public intern
RU 24     Regulament de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat la USAMVCN
RU 25     Regulament de organizare și funcționare a Școlii postdoctorale
RU 26     Regulamentul Comisiei de etică universitară
RU 27     Regulamentul Comisiei pentru patrimoniu
RU 28     Regulamentul comisiei pentru relatii cu absolventii
RU 29     Regulamentul Centrului de consultanţă
RU 30     Regulament de organizare si functionare al Centrului de Informatizare
RU 31     Regulamentul de organizare si functionare a Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca
RU 32     Regulament de organizare și funcționare a Editurii AcademicPres Cluj-Napoca
RU 33     Regulament de functionare al clubului studentesc Agronomia
RU 34     Regulament privind organizarea si functionarea caminelor studentesti
RU 35     Regulament privind organizarea si functionarea restaurantului studentesc
RU 36     Regulament de organizare si functionare a Statiunii Didactice si Experimentale USAMV Cluj-Napoca
RU 37     Regulament privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare
RU 38     Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa și Profesor Honoris Causa al USAMVCN
RU 39     Regulament pentru acordarea titlului de Senator de Onoare al USAMVCN
RU 40     Regulament privind activitatea profesionala a studentilor
RU 41     Metodologie pentru finalizarea studiilor universitare de licenta si master
RU 42     Regulament privind inițierea, aprobarea, implementarea și evaluarea periodică a programelor de studii
RU 43     Regulament privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii USAMV Cluj-Napoca
RU 44     Regulamentul privind stabilirea taxelor
RU 45     Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2024-2025
RU 46     Regulament privind înființarea Spin off-urilor în cadrul USAMVCN
RU 47     Regulament de organizare si functionare a arhivei USAMV Cluj-Napoca
RU 48     Regulament privind sustinerea tezelor de abilitare si cooptarea conducatorilor de doctorat
RU 49     Regulament privind organizarea si responsabilitatile Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii USAMV Cluj-Napoca
RU 50     Regulament privind inițierea, organizarea și desfășurarea programelor de studii postuniversitare, de formare și dezvoltare profesională continuă
RU 51     Regulament de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial SCIM
RU 52     Regulament metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica, pentru invatamantul superior
RU 53     Regulamentul Consiliului Studentilor din USAMVCN
RU 54     Regulament privind inregistrarea si circulatia documentelor in USAMV Cluj-Napoca
RU 55     Regulament cu privire la activitatea de consiliere academica si tutoriat in USAMVCN
RU 56     Regulament de organizare si functionare al Institutului Stiintele Vietii Regele Mihai I al Romaniei
RU 57     Regulament de organizare si functionare a Institutului de Cercetari Horticole Avansate a Transilvaniei de la USAMVCN
RU 58     Acordarea de credite transferabile ECTS participantilor la evenimente academice organizate de USAMVCN
RU 59     Regulament de organizare si functionare al Societii Antreprenoriale Studentesti SAS
RU 60     Regulament privind intocmirea statelor de functii pentru anul universitar 2023-2024
RU 61     Regulamentul Comisiei de audit intern
RU 62     Regulament de organizare si functionare a CTT Biotech in cadrul USAMVCN
RU 63     Regulament de organizare si functionare a CTT Compat in cadrul USAMVCN
RU 64     Metodologie de desfasurare a concursului pentru functia de Director CSUD de la IOSUD-USAMVCN
RU 65     Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Agricole Inginerești
RU 66     Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Medicină Veterinară
RU 67     Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul USAMV Cluj-Napoca
RU 68     Regulament de organizare si functionare a Directiei Resurse Umane
RU 69     Regulament de organizare și funcționare a Biroului de achiziții vânzări și închirieri
RU 70     Regulamentul-pentru-brevetarea-soiurilor-si-inventiilor
RU 71      Regulament privind organizarea si desfasurarea admiterii la Colegiul Tertiar
RU 72     Ghid pentru egalitatea de sanse si tratament si de elaborare a Planului pentru egalitate de gen
RU 73     Regulament privind susținerea taxelor de publicare a articolelor științifice
RU 74     Regulament de organizare si functionare al Colegiului Tertiar Nonuniversitar al USAMVCN
RU 75      Regulament de organizare si functionare a Comisiei Tehnico Economice a USAMVCN

 

ANEXE Partea a II-a:

 

Anexa II.01   Programe de licenta si master la USAMVCN capacitate de scolarizare
Anexa II.02   Personal USAMVCN
Anexa II.03   Certificat EAEVE
Anexa II.04   Codul de etica si deontologie universitara
Anexa II.05   Raportul Comisiei de Etica ianuarie 2023-decembrie 2023
Anexa II.06   Raport asupra sistemului de control intern managerial 08.01.2024
Anexa II.07   FDI CNFIS 2023
Anexa II.08   Raport intermediar de analiza privind perceptia studentilor asupra cursului de Etica si integritate academica
Anexa II.09   Calificarile cadrelor didactice care predau cursul de Etica și integritate academica
Anexa II.10   Plan anual audit intern 2024
Anexa II.11   Raport anual audit 2024
Anexa II.12   Carta audit intern 2024
Anexa II.13   Raport CEAC 2022-2023
Anexa II.14   Raport DAC 2023
Anexa II.15   Raport de audit academic an univ. 2022-2023
Anexa II.16   PO-18 Autoevaluarea activitatii didactice si de cercetare
Anexa II.17   Personal USAMV Cluj-Napoca Administratie
Anexa II.18   Intranet -dezbatere publica -documente didactic -documente calitate -cercetare
Anexa II.19   Calendar rapoarte de activitate dep fac univ 2023
Anexa II.20   PO-121 Procedura operaţională pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul Consiliului Consultativ din USAMVCN
Anexa II.21   Resurse umane plan instruire 2023
Anexa II.22   PO-56 Evaluarea periodica a personalului didactic auxiliar si nedidactic
Anexa II.23   Proiect Modernizarea infrastructurii educaţionale universitare de nutriţie şi patologie animală a USAMVCN la Jucu
Anexa II.24   Plan anual al achizitiilor publice
Anexa II.25   Chestionar de evaluare a satisfactiei cadrelor didactice fata de activitatea serviciilor institutionale de management si administratie – Rezultate 2023
Anexa II.26   Situatia Burselor in USAMV Cluj-Napoca
Anexa II.27   Fonduri din buget alocate studentilor pentru activitati
Anexa II.28   Program servicii studenți
Anexa II.29   Rezultate: Chestionar de satisfacție față de serviciile administrative
Anexa II.30   Pliant Admitere 2024 USAMVCN
Anexa II.31   Raport activitate birou imagine si relatii publice
Anexa II.32   PO-36 Preluarea dosarelor de admitere ale studentilor straini
Anexa II.33   PO-118 Elaborarea planurilor de invatamant
Anexa II.34   PO-44 Activitatea profesionala a studentilor
Anexa II.35   Competente transversale cursuri optionale si facultative
Anexa II.36   PO-117 Initierea aprobarea monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii
Anexa II.37   PO-62 Recunoasterea de catre Scoala doctorala a unor module si stagii din cadrul programului de master
Anexa II.38   PO-120 Desfasurarea activitatilor in cadrul Comisiei pentru relatia cu absolventii din USAMV Cluj-Napoca
Anexa II.39   Situatie privind absolventii de licenta care s-au inscris la master
Anexa II.40   Rezultate: Chestionar de satisfacție față de dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate
Anexa II.41   Centrul de învățare
Anexa II.42   Lucrări prezentate la conferințe
Anexa II.43.a  Contracte internationale de cercetare consultanță etc. încheiate cu agenți economici, firme etc.
Anexa II.43.b  Contracte nationale de cercetare consultanță etc. încheiate cu agenți economici, firme etc.
Anexa II.44   Contracte interne USAMVCN
Anexa II.45.a    Granturi, contracte de cercetare științifică obținute prin competiții internaționale
Anexa II.45.b    Granturi, contracte de cercetare științifică obținute prin competiții nationale
Anexa II.46   Articole publicate in reviste ISI Clarivate Analitycs
Anexa II.47   Transfer tehnologic Brevete si CBI
Anexa II.48   Clarivate Analytics
Anexa II.49.a  Premii acordate
Anexa II.49.b Brevete inventie 2019-2023
Anexa II.50   Investitii si reparatii curente ale spatiilor de invatamant 2023
Anexa II.51    Proiecte Erasmus
Anexa II.52   Corelarea ofertei educationale cu cererea pietei muncii
Anexa II.53   Calendar evaluare interna programe de studii
Anexa II.54   PO-118 Elaborarea planurilor de învățământ
Anexa II.55   Consiliul Consultativ
Anexa II.56   PO-60 Evaluarea colegială
Anexa II.57   Chestionar de evaluare a activitatii didactice de catre studenti
Anexa II.58   Situatia cazărilor 2019-2023
Anexa II.59   Raport CEAC 2022-2023
Anexa II.60   Situatie programe de studiu licență cu acte normative
Anexa II.61   Programul de audit in domeniul calitatii DAC 2023-2024

ANEXE Partea a III-a IOSUD:

Anexa II.1      Hotarare nr. 133 USAMV Cluj
Anexa II.2     Ordin 4514_2022 acreditare domeniu IPA
Anexa II.3     Soft antiplagiat-descriere-contract
Anexa II.4     Planurile de invatamant 2023-2024
Anexa II.5     Fisele disciplinelor PSUA 2023-2024
Anexa II.6     Lista completa a tezelor de doctorat sustinute in USAMVCN
Anexa II.7     Anexa IOSUD-II.7 Dovezi ale organizării alegerilor si concursurilor pentru structurile de conducere
Anexa II.8     Contractul de Studii Doctorale 2023-2024
Anexa II.9     Sistemul informatic
Anexa II.10   Dovezi ale utilizarii softului de analiza de similitudine
Anexa II.11    Acorduri de colaborare
Anexa II.12   Achizitii aparatura si echipamente de cercetare
Anexa II.13   Hotărâre Fonduri cercetare
Anexa II.14   Accesul doctoranzilor la baze de date academice
Anexa II.15   Distributia doctoranzilor pe conducatori
Anexa II.16   Lista nominală a conducătorilor de doctorat şi statutul acestora
Anexa II.17   Gradul de indeplinire a standardelor de abilitare de către conducătorii de doctorat
Anexa II.18   Publicatii relevante si vizibilitatea conducatorilor
Anexa II.19   Fişa candidatului la admitere
Anexa II.20  Proces Verbal de admitere
Anexa II.21   Burse pentru doctoranzi din fonduri proprii
Anexa II.22.a   Mobilităţi doctoranzi Erasmus
Anexa II.22.b   Mobilităţi internationale doctoranzi conferinte stagii
Anexa II.23   Proiectele de cercetare ale conducatorilor şi implicarea doctoranzilor.
Anexa II.24   Experti straini
Anexa II.25   Cursuri opţionale
Anexa II.26   Teze in cotutela internationala
Anexa II.27   Teze de doctorat redactate in limba engleza
Anexa II.28   Lista tezelor de doctorat sustinute in IOSUD-USAMVCN 1.10.2018-30.09.2023
Anexa II.29   EUA-CDE Cotutela
Anexa II.30   Programul Eugen Ionescu
Anexa II.31    Fisa conducatorului de doctorat
Anexa II.32   Teze de doctorat sustinute si validate de CNATDCU
Anexa II.33   Publicatii realizate de doctoranzii care au sustinut tezele in perioada de raportare
Anexa II.34   Participarea doctoranzilor la conferinte
Anexa II.35   CEACSD
Anexa II.36   Evaluarea conducatorilor si a scolii doctorale de catre doctoranzi
Anexa II.37   Teme de cercetare scoase la concurs