MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂTII LA NIVEL UNIVERSITAR

Extras din procesul verbal al Senatului USAMV din data de 23.07.2015

Manualul sistemului de management al calității la nivel universitar


MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALUTĂTII

MANUALUL - LINK

Extras din procesul verbal al Sedintei de Senat

LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTELOR SIMC


Procedurile sunt proprietatea universitatii.

Model procedură operaţională

PROCEDURI OPERATIONALE

PO-01 Analiza efectuata de management
PO-02 Competenta, conştientizare, instruire
PO-03 Managementul resurselor umane
PO-04 Mentenanţa echipamentelor
PO-05 Achiziţii
PO-06 Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare
PO-07 Comunicarea interna Secretar Şef
PO-08 Evaluarea satisfacţiei clientului si tratarea reclamaţiilor
PO-09 Semnarea şi înregistrare contractelor de muncă Cumul de funcţii pentru activitatea de cercetare  
PO-10 Recrutarea Personalului didactic şi nedidactic auxiliar
PO-11 Angajarea Personalului didactic şi nedidactic auxiliar  
PO-12 Angajarea Personalului didactic  
PO-13 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic  
PO-14 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar
PO-15 Întocmirea statelor de plată  
PO-16 Încetarea contractului de muncă
PO-17 Sancţionare personalului didactic şi nedidactic auxiliar  
PO-18 Autoevaluarea activitatii didactice si cercetare  
PO-19 Desfăşurarea activităţii în Centrul de Informatizare şi Comunicaţii 
PO-20 Desfăşurarea activităţii Biroul de comunicare şi Relaţii Publice  
PO-21 Descrierea activităţii de achiziţie a publicaţiilor  
PO-22 Descrierea activităţii. de evidenta şi catalogare a cărţilor  
PO-23 Descrierea activităţii de evidenta şi catalogare a revistelor  
PO-24 Descrierea activităţii de schimb interbibliotecară  
PO-25 Descrierea activităţii de eliberare a legitimaţiei de bibliotecă  
PO-26 Descrierea activităţii de împrumut carte şi acces sala  
PO-27 Descrierea activităţii. de gestionare a bibliot. filiale  
PO-28 Descrierea activităţii de împrumut interbibliotecară  
PO-29 Descrierea activităţii de întocmire şi actualizare a registrului de risc  
PO-30 Finalizarea studiilor de licenţa  
PO-31 Finalizarea studiilor de masterat  
PO-32 Activitatea de funcţionare a DIDFR  
PO-33 Descrierea activităţii de funcţionare - BPC  
PO-34 Deplasarea cadrelor didactice în străinătate  
PO-35 Deplasarea doctoranzilor în străinătate  
PO-36 Preluarea dosarelor de admitere ale studenţilor străini  
PO-37 Descrierea condiţiilor şi a modului de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa/Profesor Honoris Causa  
PO-38 Descrierea activităţii de analiza a managementului Staţiunii Didactice şi Experimentale (SDE)  
PO-39 Acordarea burselor  
PO-40 Exmatricularea studenţilor romani la propunerea facultăţilor
PO-41 Întreruperea studiilor  
PO-42 Reînmatriculare studenţi romani  
PO-43 Reluarea studiilor  
PO-44 Activitatea profesională a studenţilor  
PO-45 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă  
PO-46 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat  
PO-47 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii postuniversitare de doctorat  
PO-48 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 
PO-49 Descrierea activităţii a DPPD  
PO-50 Mentinerea calitatii de titular in invatamant in anul universitar 2012-2013
PO-51 Acodradrea gradaţiei de merit
PO-52 Majorare salar încadrare 10%
PO-53 Promovarea ofertei educationale si recrutare absolventi liceu
PO-54 Codul de etică şi deontologie
PO-55 Imbunătăţirea calităţii actului didactic în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi
PO-56 Evaluare personal didactic auxiliar si nedidactic
PO-57 Postarea informatiilor pe site-ul universitatii
PO-58 Evaluarea activ didactice de catre studenti
PO-59 Informarea cadrelor didactice privind norma didactica
PO-60 Evaluare colegială
PO-61 Evaluare directorului de departament
PO-62 Audit intern a programelor de studii
PO-63 Procedura pentru alocare subdomeniu usamvcluj ro
PO-65 Procedura predare-primire soft
PO-66 Procedura predare-primire computer-server
PO-67 Procedura pentru alocare ip public
PO-68 Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
PO-69 Elaborarea proiectului de buget venituri si cheltuieli
PO-70 Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu
PO-71 Inregistrarea, acordarea si justificarea avansurilor in numerar lei
PO-72 Efectuarea inventarierii patrimoniului
PO-73 Intocmirea, aprobarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale
PO-74 Decontarea cheltuielilor de delegare in alta localitate in interesul serviciului
PO-75 Eliberearea din magazie a materialelor pentru consum
PO-76 Transmiterea fara plata a bunurilor aflate in stare de functionare
PO-77 Valorificarea activelor fixe si a bunurilor de natura obiectelor de inventar
PO-78 Casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar
PO-79 Evidenta obiectelor de inventar la locurile de utilizare si/sau pastrare
PO-80 Operatiunile de casa
PO-81 Evidenta bunurilor primite prin donatie
PO-82 Pastrarea si arhivarea documentelor contabile
PO-84 Actualizarea periodica a materialelor de studiu ID
PO-85 Monitorizarea sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala ID
PO-86 Evaluarea performantelor coordonatorilor de discipline, cadrelor didactice evaluatoare si a tutorilor
PO-87 Perfectionarea personalului didactic si administrativ ID
PO-88 Managementul parteneriatelor

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CERTIFICATĂ CERTIND